Проект "Насърчаване на толерантността..."

"Успешно осъществена мобилност по проект "Насърчаване на толерантността,  културното многообразие и активното гражданство в класната стая на 21. век"
В периода от 25.02.2024 г. до 04.03.2024 г. г-жа Диана Петрова и г-жа Веляна Пенкова – старши начални учители, участваха в обучителен курс на тема „Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom” в гр. Сантарем, Португалия по програма Еразъм +, КД 1.
Тематичната насоченост на курса бе пряко свързана с придобиване на нови знания, умения и компетенции, включващи иновативни неформални обучителни методи в полза на гражданското образование и възпитанието на учениците в дух на толерантност и уважение към чуждото мнение. "