НВО 7 клас

Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите - изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт - се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в 7. клас. Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита. Изпитните материали за изпита за проверка на способностите и конкретните правила за провеждане и оценяване се утвърждават от директора на училището, обявило прием.