Навигация

Начало

ВАЖНО!

Цялата налична информация за приема на 7. клас се намира на сайта на РУО-София в "Изпити и прием - помощ на ученици в 8. клас".

 

9 броя свободни места за първи клас след трето класиране.

Документи за кандидатстване се подават

от 25. юли до 14. септември 2020г. на priem_41ou@abv.bg

 

График за връщане на учебници от седмокласниците може да видите в "7. клас НВО"

 

Уважаеми родители,

На сайта на училището информацията за броя на свободните места за ученици от 2. до 7. клас е към м. февруари 2020г.

Към средата на м. август, когато намалее движението на учениците, ще бъде изнесена актуална информация за броя на свободните места.

Надявам се на търпение и разбиране от Ваша страна.

Ръководството и екипът на 41. ОУ "Свети Патриарх Евтимий" Ви пожелава спокойно, здраво и щастливо лято!

Александра Топалова - директор

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително.

 Списък на приетите ученици на второ класиране може да видите в раздел "Прием в първи клас".

  Записване след второ класиране:

16. юни, 17. юни /след 14:00ч./ и 18. юни 2020г.

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Уважаеми родители,

Може да потвърждавате записване на детето Ви в подготвителна група в канцеларията на училището на 11.06 и 12.06 от 10:00ч. до 16:00ч.


Телефон за контакти: 0884 790 812

 

 Декларациите, които се попълват за първи, втори и трети клас, може да изтеглите от раздел "Прием в първи клас"

 

Бланките за кандидатстване в първи клас и подготвителна група може да се видят в съответния раздел.

 

УКАЗАНИЯ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА УЧИЛИЩАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми учители и директори,

През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда. През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнения и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на Вас се справихме. Благодарим Ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте.

Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна.  В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

1.Да започнем там, където това не е направено, с преподаването на нови знания. Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме редуването й с асинхронна форма. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма. Препоръчваме по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача - дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка - търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявления на редица ключови умения.

2. Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас - до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание. Няма необходимост от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между учителите на съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове. Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение. Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта - чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

3. Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

4. Преминаване на работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй-като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите. Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учениците и учителите в домейна на МОН edu.mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството. Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците и учителите да им бъдат предоставени в разумен срок. Важно е да отбележим, че самите профили са в МОН, а не в Майкрософт. Министерството на образованието и науката осигури интеграция на тези профили и безплатна поддръжка за платформата Майкрософт Тиймс, като ползването й в този момент не е задължително, а възможност.

5. Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др. Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите, които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение.

6. За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. и/или да се отложи за по-късен етап групиране на учебните часове за учебна практика, в зависимост от спецификата на професията. Подготовката на 12. клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.

7. За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще пренастроим проекта "Подкрепа за успех" с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.

  

 

При необходимост от психологическа подкрепа за ученици, родители и   учители, можете да се свържете с педагогическия съветник Рени Велчева на телефон 0898 758847 в работни дни от 10.00 до 17.00ч. по време на извънредното положение.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща и социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотнощенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни, е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

- Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

- Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

- Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;

-Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

* Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

* Насърчавайте детето да бъде активно;

* Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разтояние;

* Съдействайте на по-малките деца за наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

* Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

* Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

  

 

20. 01. 2020г.

 

 ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Тържествен водосвет

 

 

Празнична програма

 

Поднасяне венец на паметника на Свети Патриарх Евтимий

 

 

 

Вижте повече снимки от празника в раздел "Празници"

 

 

 

Областните кръгове на олимпиадите могат да се видят в раздел "Състезания и олимпиади"

 

 
 

БРАВО! БРАВО! БРАВО!

 

На 09.11.2019г. се проведе XXI Софийски математически турнир. От училището взеха участие 146 ученици, като ⅓ от тях получиха над половината от максималния брой точки. По този повод училището е отличено с купа от XXI СМТ за отлично представяне на учениците му в турнира, а следните ученици са първенци на XXI СМТ:

               Кристиян Петров Кандиларов, 7.б - ЗЛАТЕН МЕДАЛ

               Никола Бориславов Борисов, 7.а - грамота

               Маргарита Симеонова Йонова, 3.в - грамота

               Никола Тихомиров Смочевски, 3.в - грамота

Поздравления за успехите на учениците ни и за работата на техните учители – Димитрина Стойкова – III в, Мария Върбанова – VII б и Валентина Иванова – VII а клас! /още снимки в раздел "Постижения"/

 

 

 
 
 
 
По традиция преди Коледа учениците от 1.А клас с прием музика и хореография представиха пред родителите си наученото към момента!   /виж снимки в "Постижения"/

Откритият урок е една от инициативите в училище, която е залегнала в годишната концертна програма. 

Класен ръководител на класа е г-жа Р. Димитрова, а учители по специалностите са г-жа П. Букурещлиева - музика и г-н Р. Вангелов - хореография!  
 

Училището ни се гордее, че в него учат деца, които са готови да се посветят на българското народно творчество! 


 

 

  

Учениците от IV. A клас, с кл. рък. г-жа Г. Горанова от паралелката с музика и хореография, направиха още едно ДОБРО в своя детски делник! 

Посетиха Дом за стари хора в Зона Б - 5, 

гр. София! 

Попяха им, поиграха им и се гушнаха в тях! "Огън гори" във всеки един от нас и във всеки един от тях!  

Всички ние благодарим на г-жа Светла Манчева, майка на наш ученик, досетила се за това изключително човешко и достойно дело, което не само възпитава и приземява, но и много топли душите човешки!!!

/повече снимки в раздел "Постижения"/

 

 

Празнични мигове в навечерието на Коледа

с паралелките за разширено изучаване на музика и хореография

IIa, IIIa, IVa, Va  и VIa класове. 

Преподаватели г-жа П. Букурещлиева и г-н Р. Вангелов

/повече снимки от концертите в раздел "Постижения"/

 

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

на 28. ноември 2019г. от 14.30ч. за Начален етап

и 

на 5. декември 2019г. от 11.30ч. за Прогимназиален етап.

Двата концерта ще се състоят в Политехнически музей - София.

Минимална стойност на билета: 5 лева

 

 

 

 

 

На 21. ноември 2019г.  от 18.30ч. 

ще се проведе общо заседание на Дирекционен съвет, 

Училищно настоятелство и Обществен съвет за обсъждане

на проекти за училищния интериор.

 

Дневен ред 

на Общото събрание на ДС, УН, ОС:

 

                                        1. Прием на нови членове;

                                        2. Финансов отчет;

                                        3. Обезопасяване на стълбището;

                                        4. Бъдещето на 41. ОУ /едносменен режим/;

                                        5. 130-годишнината на училището - идеи.

 

 

 

 

Резултатите от Софийски математически турнир 

може да видите в раздел "Постижения"

 

 

  

На 2 ноември 2019г. учениците от VI. а клас взеха участие   

в телевизионното предаване "От българско, по-българско"   

на национална телевизия "СКАТ".  

Поканата пристига лично от автора и водещ  

на предаването г-жа Галя Асенова.  

/повече снимки в раздел "Постижения"/

 

 

 

Дати за консултации с учителите от прогимназиален етап:

5 ноември 2019г. и 3 декември 2019г. от 18.30ч.

 

 

 

ЕЛЕОНОРА КАРИДОВА ОТ 7А КЛАС

Е ЕДИНСТВЕНАТА УЧЕНИЧКА В СТРАНАТА 

С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ:

100 ТОЧКИ ПО БЕЛ И 100 ТОЧКИ ПО МАТЕМАТИКА

 

 

НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

АНАБЕЛ ХРЕСТОВА ОТ 7В КЛАС ЗАЕ ПЪРВО МЯСТО СРЕД 42 ФИНАЛИСТИ С МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ - 100!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ОТЛИЧНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАБЕЛ И НЕЙНАТА ПРЕПОДАВАТЕЛКА ДОМНИКА ЧАКЪРОВА - ДАСКАЛОВА!

 

 

 

 НОВА РУБРИКА : АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ И ДУБЛИКАТИ НА ДОКУМЕНТИ И ДА СЕ ИЗПРАЩАТ КАТО ПОПЪЛНЕНИ СКАНИРАНИ ФАЙЛОВЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕВТИМИЕВ УЧЕНИК 2019

          ИВАЙЛА НИНОВА 7Г

 

ПРОЕКТ ЗА АРТИСТИЧНА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА - В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО

ОСЪЩЕСТВЕНА ОТ ФОНДАЦИЯ ВИЖЪНЪРИ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА КУЛТУРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БРИТАНСКА ХУДОЖНИЧКА

ОТКРИВАНЕ И КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  НА 13.04 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   район на училището

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

Последни новини

10/03/2014 - Благодарствено писмо

Благодарствено писмо 

 

05/12/2013 - ЗАСТРАХОВКИ

СКЛЮЧЕНИ СА ЗАСТРАХОВКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ ...

 

Виж всички...

www.41ou.com

Created by Vlaevski.com
 © 2013 Всички права запазени!